لمرماښام له نجیبی سره - نهه پنځوسمه برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 59

27 Feb 2018   44:46   71
47,986
498   37

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمه ځلما خروټي دی.


Tags: Lemar Makham with Najiba, Lemar Makham Le Najibe Sara, لمر ماښام له نجیبی سره, Lemar TV, لمر, najiba faiz, lemar show, lemar new show, نجیبه فیض, Talks, Episode 46, Najiba, خبری, Najiba Faiz Talks, د نجیبه فیض خبری, نهه پنځوسمه برخه, Episode 59, ځلما خروټي

Related of "لمرماښام له نجیبی سره - نهه پنځوسمه برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 59" Videos