സുരേഷ് ഗോപി എം.പിയുടെ പാവങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ തടഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ കളിയോ Karma News

19 Jan 2019   02:38   103
15,615
723   11

സുരേഷ് ഗോപി എം.പിയേ ഭയക്കുന്നു, പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പദ്ധതികൾ തടഞ്ഞ് ക്രൂരത, കേരളത്തിനു ബി.ജെ.പി എം.പിയുടെ വികസനം വേണ്ട എന്ന് നിലപാടിനു പിന്നിൽ ആര്? കർമ്മ ന്യൂസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Subscribe For More Latest Updates : https://www.youtube.com/channel/UCj22...

Karma News is committed online web Chanel .Karma News should be the true voice of real marginalised society

Lets Connect
⬛ Website : www.thekarmanews.com
⬛ facebook : https://www.facebook.com/TheKarmaNews/

#MalayalamNews. #LatestNewsUpdatesMalayalam.

Team Karma News


Tags: Karma News, malayalam news, latest breaking news online, latest malayalam news today, malayalam news live, malayalam news in kerala, Karma News Live, Karma News spot live, latest News Updates, latest malayalam news channel

Related of "സുരേഷ് ഗോപി എം.പിയുടെ പാവങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ തടഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ കളിയോ Karma News" Videos